Onze privacyverklaring

Wij hechten belang aan de bescherming van jouw privacy. Op deze pagina lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

J en L administratie en advies, gevestigd te Nuenen aan de Voirt 55, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsregisternummer: 70628661, hierna ook te noemen: “J en L” of “wij” of “ons”, verwerkt persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon (hierna ook te noemen: “jij” of “betrokkene”). J en L hecht belang aan de bescherming van jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens daarom geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “Avg”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.

1. Reikwijdte van dit privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:
• klanten of toekomstige klanten van J en L;
• bezoekers van de website van J en L: www.jenladministratie.nl;
• bezoekers van het kantoor van J en L;
• sollicitanten;
• alle overige personen die met J en L contact opnemen of van wie J en L persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
Indien het voor jou niet duidelijk is of deze privacyverklaring op jou van toepassing is, kun je uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 10 van dit privacystatement.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

J en L verwerkt alle persoonsgegevens die je zelf (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail, WhatsApp of het formulier om een afspraak te maken op de website van J en L) verstrekt. Daarbij kun je denken aan persoonsgegevens (van jou maar eventueel ook van jouw fiscaal-partner en/of kind(eren)) zoals:
• NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals jouw e-mailadres en telefoonnummer;
• geboortedatum;
• Burgerservicenummer (BSN);
• paspoortnummer;
• burgerlijke staat;
• organisatie en functie;
• bankgegevens;
• alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en die vrijwillig door de betrokkene aan J en L ter beschikking wordt gesteld;
J en L maakt tevens gebruik van Google Analytics om de bezoekersstromen van de website te meten (zie ook onder nummer 9 van dit privacystatement).

3. Verwerkingsdoeleinden

J en L verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk en ter zake dienend zijn om haar diensten aan jou te kunnen verlenen. Dat betekent in ieder geval dat J en L persoonsgegevens verwerkt met als doel:
• het aangaan en uitvoeren van door jou en J en L gesloten overeenkomst(en);
• het onderhouden van (klant)contact, waaronder mede verstaan het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie waar je om hebt verzocht;
• het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand;
• het verzenden van facturen;
• het optimaliseren van de website van J en L: www.jenladministratie.nl;
• het meten en bijhouden van algemene gebruikersstatistieken van de website van J en L.

4. Grondslagen voor de verwerking

J en L verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de hierna volgende wettelijke grondslagen:
• door jou gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee je aanvaardt dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken;
• de verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst waarbij je c.q. jouw onderneming partij bent;
• de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op J en L rust, zoals – gelet op de specifieke dienstverlening van J en L – verstrekking van gegevens aan de Belastingdienst;
• de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van J en L, zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.

5. Beveiliging van persoonsgegevens

J en L heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor jouw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat jouw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

6. Bewaren van persoonsgegevens

J en L bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. J en L hanteert de volgende bewaartermijnen:
• gegevens uit hoofde van de gesloten overeenkomst: zeven jaar na het eindigen van de overeenkomst;
• administratieve en financiële gegevens: zeven jaar na vastlegging van die gegevens;
• gegevens van sollicitanten: drie jaar na afronding van de sollicitatieprocedure;
• gegevens van bezoekers van de website: maximaal 26 maanden na vastlegging van die gegevens.

7. Delen van persoonsgegevens

J en L kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 3 van dit privacystatement is omschreven. Met die verwerkers sluit J en L een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt. Jouw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als J en L die rechten waarborgt en zoals die in dit privacystatement zijn omschreven. J en L deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

J en L deelt geen persoonsgegevens met derden die zich buiten de EER bevinden.

9. Gebruik van cookies

J en L maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om de statistieken van een website te analyseren door het gebruik van analytische cookies. J en L heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld (anonimiseren van uw IP-adres) waardoor het gebruik van Google Analytics is uitgezonderd van de cookiewet. Voor het plaatsen van deze analytische cookies heeft J en L geen toestemming nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor jouw privacy. Je kunt wel zelf het plaatsen van deze cookies weigeren via de instellingen van jouw browser.

10. Rechten en verzoeken

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:
• het recht om jouw persoonsgegevens in te zien;
• het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen;
• het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin J en L die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
• het recht op beperking van jouw persoonsgegevens;
• het recht om jouw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Je kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, met ons contact opnemen door een e-mail te zenden aan: info@jenladministratie.nl.

11. Wijzigingen privacyverklaring

J en L kan deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van deze privacyverklaring is te allen tijde op deze website gepubliceerd.