Ben je al bezig met het opstellen van de jaarrekening 2020? Of ga je dat binnenkort doen? Let er dan op dat je de impact van het belastingplan 2021 goed verwerkt in de jaarrekening. In dit bericht worden de vier belangrijkste wijzigingen en de gevolgen die deze wijzigingen kunnen hebben voor je fiscale positie beschreven. 

 De Eerste Kamer heeft aan het einde van 2020 het belastingplan voor 2021 aangenomen. De verslaggevingsregels schrijven voor dat de maatregelen moeten worden meegenomen in jaarrekeningen die eindigen op of na 15 december 2020. Een uitzondering hierop zijn de regels voor verliesverrekening die nog per Koninklijk besluit in werking moeten treden. 

De verslaggevingsregels schrijven voor dat de wijzingen die per balansdatum zijn vastgesteld moeten worden meegenomen in de waardering van belastinglatenties. 

De meest belangrijke wijzigingen

De meest belangrijke wijzigingen in het belastingplan 2021 worden hieronder met je doorgenomen. De wijzigingen en de impact die deze wijzigingen op de jaarrekening hebben worden beschreven, zodat je je fiscale positie in kaart kunt brengen. 

1. Verlaging tarief tweede schijf VPB tarief gaat niet door

Het tarief van de eerste schijf wordt verlaagd van 16,5% naar 15%. De eerste schijf voor 2021 bedraagt nu €245.000 en voor 2022 spreken we hier over €395.000. De tariefwijziging van 25% naar 21,7% gaat niet door. 

Impact op de jaarrekening

Het vaststellen van de VPB-tarieven leidt tot een herwaardering van belastinglatenties. De herwaarderingen waar we hier over spreken kunnen een effect hebben op de effectieve belastingdruk. 

Herwaardering van latente belastingvorderingen tegen het hogere tarief leidt tot een hogere latente belastingvordering. De wijzigingen in de waardering worden via de winst- en verliesrekening verwerkt, waardoor de effectieve belastingdruk wordt verlaagd. 

Herwaardering van latente belastingschulden tegen het hogere tarief leidt tot een hogere latente belastingschuld, leidend tot een toename van de effectieve belastingdruk.

2. Tariefswijziging innovatiebox van 7 procent naar 9 procent

Het VPB tarief voor winst die in de innovatiebox valt is sinds 1 januari 2021 van 7% naar 9% verhoogt.  

Impact op de jaarrekening

De tariefwijziging heeft impact op belastinglatenties voor posities in relatie tot de innovatiebox. 

 Herwaardering van latente belastingvorderingen tegen het hogere tarief leidt tot een hogere latente belastingvordering, waardoor de effectieve belastingdruk wordt verlaagd. 

Herwaardering van latente belastingschulden tegen het hogere tarief leidt tot een hogere latente belastingschuld, leidend tot een toename van de effectieve belastingdruk.

3. Versnelde verliesverrekening via de Coronareserve

Heb je verlies geleden in 2020? Dan mogen onder voorwaarden meteen worden verrekend met beschikbare winsten over 2019 in de aangifte vennootschapsbelasting over 2019. Dit is een versnelling van verliesverrekening, omdat u normaliter in de aangifte over 2020 dit verlies pas zou kunnen verrekenen als u de definitieve aanslag over 2019 heeft ontvangen.

Impact op de jaarrekening

Je neemt de impact van de fiscale coronareserve op in de jaarrekening over 2020. De coronareserve resulteert effectief in de verrekening van het verlies van 2020 met het belastbaar bedrag van 2019. Wat zijn de gevolgen hiervan? Je acute belastingschuld wordt verlaagd. De effectieve belastindruk blijft gelijk.

De coronareserve kan impact hebben op de nog resterende voorwaartse verliesverrekening. Beoordeel bij het opstellen van de belastingpositie of de reeds bestaande latente belastingvordering nog volledig benut kan worden, rekening houdend met de bestaande verdampingstermijn(en). 

4. Verruiming en beperking van verliesverrekening

De Eerste Kamer heeft de nieuwe verliesverrekening regels aangenomen. In de wet is voorbehoud opgenomen om de wet pas in werking te laten treden bij Koninklijk Besluit.

De nieuwe wet bepaald dat wanneer de verrekenbare verliezen gezamenlijk hoger zijn dan €1 miljoen euro, de verrekening in een bepaald jaar beperkt wordt tot maximaal €1 miljoen euro plus 50% van de belastbare winst. De beperking geldt voor zowel achterwaartse- als voorwaartse verliesverrekening. 

De voorwaartse verliesverrekening wordt verruimd door verliezen onbeperkt in de tijd verrekenbaar te maken. De verruiming is van toepassing op verliezen die ontstaan in de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022 en verliezen die in 2021 nog verrekenbaar zijn. De termijn voor achterwaartse verliesverrekening blijft 1 jaar. 

Impact op de jaarrekening

De beperkingen die in de verliesverrekening moeten worden meegenomen als de jaarrekening nog niet is vastgesteld nadat deze per Koninklijk Besluit in werking is getreden. 

In tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening betekent dat verliezen niet langer zullen verdampen. Dit betekent dat er meer ruimte voor het waarderen van de verliezen is, leidend tot een hogere latente belastingvordering. De maximale verliescompensatie per jaar kan een drukkend effect hebben, omdat nu meer fiscale winsten nodig zijn om tot een volledige verrekening te komen. 

De winstverwachtingen op lange termijn worden in het bepalen van de latente belastingvordering steeds belangrijker. Het onderbouwen van deze inschattingen op een betrouwbare manier wordt hierbij een belangrijke uitdaging om de vordering op te kunnen nemen. Naarmate de inschattingen verder in de toekomst liggen, is er inherent meer onzekerheid. Documenteer uw overwegingen hierbij goed! 

Heb je nog vragen over het bovenstaande? Je kan altijd contact met ons opnemen!